Dr Adrian Kurcbart – wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psycho­logii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie również uzyskał stopień dok­tora. Jego główne zainteresowania to psychologia rodziny, rozwój człowie­ka dorosłego oraz komunikacja interpersonalna. W 2010 r. otrzymał nagrodę im. Stefana Szumana w kategorii prac doktorskich podejmujących problema­tykę rozwoju człowieka. Szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia nagrania ze spotkania. Jest to okazja do zajrzenia w głąb siebie. Adrian zaprasza do odkrywania i przyglądania się naszym uczuciom. Zwraca uwagę, że same uczucia, jak zresztą jest napisane w KKK są moralnie obojętne. Daje wskazówki jak je dobrze przeżywać, by nie niszczyły naszych relacji a stawały się okazją do wzrostu.


Uczucia i życie moralne, (Cyt., KKK 1767-1770)
1767 Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Uczucia nazywane są dobrowolnymi “albo dlatego, że nakazuje je wola, albo dlatego, że ich nie zabrania” (św. Tomasz z Akwinu). Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum kierował uczuciami (św. Tomasz z Akwinu).
1768 Wzniosłe uczucia nie decydują ani o moralności, ani o świętości osób; stanowią niewyczerpany zasób wyobrażeń i odczuć, w których wyraża się życie moralne. Uczucia są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobrego działania; w przeciwnym razie – są moralnie złe. Prawa wola podporządkowuje dobru i szczęściu poruszenia zmysłowe, które uznaje za swoje. Zła wola ulega nieuporządkowanym uczuciom i potęguje je. Emocje i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady.
1769 W życiu chrześcijańskim sam Duch Święty wypełnia swoje dzieło, pobudzając całość bytu człowieka, wraz z jego cierpieniami, obawami, smutkami, jak to jawi się w agonii i męce Pana. W Chrystusie uczucia ludzkie mogą otrzymać swoje spełnienie w miłości i Boskim szczęściu.
1770 Doskonałość moralna polega na tym, aby człowieka kierowała do dobra nie tylko wola, lecz także jego dążenie zmysłowe zgodnie ze słowami psalmu: “Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego” (Ps 84,3).

Uczucia

Spotkanie otwarte